Algemene Voorwaarden

KVK Nummer: 71501541
Website: www.mannenkracht.nl 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met ‘Mannenkracht’, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Mannenkracht is een aanbieder van trainingen, coaching en programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en levering van diensten door Mannenkracht.
1.3 Iedere deelnemer die een programma bij Mannenkracht volgt, stemt in met deze bepalingen.

Artikel 2: Prijzen en betalingen

2.1 De volledige koopsom van onze producten en diensten dient altijd in één keer afgenomen en betaald te worden in onze webshop.
2.2 In uitzonderlijke gevallen kan er een betalingsregeling afgesproken worden met Mannenkracht. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Mannenkracht.
2.3 Alle genoemde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief BTW.
2.4 De prijzen gelden slechts voor de genoemde geleverde goederen, diensten en werken genoemd bij de geleverde product en/of dienst.

Artikel 3: Annulering

Programma’s:
3.1 Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma - niet worden geannuleerd, tenzij Mannenkracht voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling
3.2 Mannenkracht biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een programma te bezoeken.
3.3 Ook heeft Mannenkracht geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten van een programma – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.

Individuele afspraken:
3.4 Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
3.5 Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak volgens uurtarief in rekening gebracht.
3.6 Bij annulering binnen 24 uur in verband met ziekte worden geen kosten in rekening gebracht

Artikel 4 Overdraagbaarheid

4.1 Een programma van Mannenkracht is persoonsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar deelname aan een programma niet aan een ander kan overdragen.
4.2 Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Mannenkracht in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Mannenkracht op te nemen.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Als door overmacht een programma niet door kan gaan, zorgt Mannenkracht voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een programma wordt gewijzigd, zorgt Mannenkracht ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht.
5.2 Gewijzigde programma’s geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
5.3 Er is sprake van overmacht wanneer de vertraging of tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van Mannenkracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Mannenkracht spant zich in om de programma’s voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een programma verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een programma, dan is Mannenkracht alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Mannenkracht is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Mannenkracht verzekerd is.
6.2 Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Mannenkracht, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
6.3 Ook is Mannenkracht niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrechten

7.1 Alle intellectueel eigendomsrechten die betrekking hebben op het door Mannenkracht verstrekt materiaal ligt bij Mannenkracht.
7.2 Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Mannenkracht hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 Deelname programma

8.1 Iedere deelnemer is vrij om wel of niet aan de aangeboden activiteiten deel te nemen.
8.2 Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs en/of geestverruimende plantmedicijnen te gebruiken of mee te brengen naar programma’s van Mannenkracht.
8.3 De deelnemer dient tijdens het bezoeken van een programma in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij Mannenkracht.

Artikel 9 Beelden programma

9.1 Mannenkracht kan tijdens een programma foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Mannenkracht heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid en privacy

10.1 ‘Mannenkracht’ verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessie, tenzij wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
10.2 Mannenkracht verwerkt door klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens zie onze privacyverklaring.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

11.1 Mannenkracht behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Mannenkracht publiceert altijd de laatste versie op haar website: www.mannenkracht.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen onderworpen worden aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 Annuleringsvoorwaarden

Voor inschrijving voor groepen, trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten bij:

Standaard hebben onze meerdaagse offline programma’s* de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot 3 (drie) maanden voor aanvang annuleren: 100% retour
  • Tot 2 (twee) maanden voor aanvang annuleren: 75% retour
  • Tot 1 (één) maand voor aanvang annuleren: 25% retour
  • Binnen 1 (één) maand voor aanvang annuleren: 0% retour

*) Hieronder vallen onder andere Festival, Voluit, Expeditie, Exclusive.

De volgende programma’s hebben de volgende voorwaarden:

  • Webinar: geen retour
  • Mannenpraat XL: geen retour
  • Het Is Tijd Man – De Dag Workshop: geen retour
  • Videotraining Schouder Aan Schouder: geen retour
  • Alle overige programma’s tot € 100: geen retour
Winkelwagen
Scroll naar boven